AVG

Creative ARt WorX, te Bergen op Zoom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: http://www.creativeartworx.nl/ Keldermanslaan 5A te Bergen op Zoom 06-28344958 Anouk Roedelof is de Functionaris Gegevensbescherming van Creative ARt WorX. Zij is te bereiken via creativeartworx@xs4all.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken: Creative ARt WorX verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Geboortedatum – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. Creative ARt WorX verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: – gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons opvia creativeartworx@xs4all.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. Creative ARt WorX verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Het afhandelen van jouw betaling – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten – Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming. Creative ARt WorX neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Creative ARt WorX) tussen zit. Creative ARt WorX gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:  Creative ARt WorX gebruikt Microsoft Excel voor opslag van gegevens. Deze gegevens staan lokaal opgeslagen en beveiligd door een wachtwoord. Gegevens zijn derhalve niet toegankelijk voor derden. Er zijn dus geen gevolgen voor betrokkenen bekend.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens. Creative ARt WorX bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden – Voor- en achternaam > tot maximaal 7 jaar na uitschrijving van betrokkene > Belasting administratieve verplichting – Geboortedatum > tot maximaal 7 jaar na uitschrijving van betrokkene > Belasting administratieve verplichting – Adresgegevens > tot maximaal 7 jaar na uitschrijving van betrokkene > Belasting administratieve verplichting – Telefoonnummer > tot maximaal 7 jaar na uitschrijving van betrokkene > Belasting administratieve verplichting – E-mailadres > tot maximaal 7 jaar na uitschrijving van betrokkene > Belasting administratieve verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden. Creative ARt WorX verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: Creative ARt WorX gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Creative ARt WorX en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: creativeartworx@xs4all.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.   Creative ARt WorX wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Creative ARt WorX neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via creativeartworx@xs4all.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *